مجموع : 0 تومان
دانلودی انتخاب نشده است

دانلود مقاله حق حبس زوجه

10 / 10
از 1 کاربر

پایگاه دانلود مقاله های حقوقی

Rightspaper.com

در این صفحه شما به مقاله حق حبس زوجه دسترسی دارید.  پس از مطالعه جهت دانلود مقاله به صورت کامل میتوانید به لینک دانلود مقاله در پایان صفحه مراجعه نمایید. دانلود مقاله حق حبس زوجه، به بررسی این حق از جانب زوجه در نکاح دائم میپردازد.

 مقاله حق حبس زوجه در نکاح

حق حبس به معنای خودداری از انجام تعهد ناشی از عقد در قبال امتناع طرف مقابل از انجام تعهدات خود میباشد. حق حبس در قانون مدنی ایران فقط در موارد استثنایی به کار رفته است. و یک قاعده وسیع که همه معاملات معوض را در بر گیرد نیست بلکه مصادیقی از حق حبس در بیع و نکاح و رهن آمده است. در قانون مدنی ایران  اصطلاحات متفاوتی برای حق حبس عنوان شده است  مثل امتناع از ایفاء وظایف در نکاح.

در مقررات مربوط به عقد بیع  ماده 377 قانون مدنی آمده است: «هریک از بایع و مشتری حق دارد که از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن مؤجل باشد. در این صورت هرکدام از مبیع و ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.»

با اینکه عقد ازدواج معاوضه حقیقی نیست، این حکم در مورد عقد ازدواج نیز جریان دارد. در این رابطه ماده 1085 ق.م مقرر میدارد: «زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط (موجب سقط شدن و از بین رفتن) حق نفقه نخواهد بود.» از نظر فقهی منظور این ماده از وظایفی که زن در مقابل شوهر دارد همان تمکین خاص یعنی آمادگی خود برای نزدیکی شوهر میباشد، نه همه آنها.  لذا حق حبس موجب نمیشود که زن به خانه شوهر نرود و در انجام سایر وظایفی که قانون بر عهده وی گذاشته، کوشا نباشد. در این موارد از آنجایی که استنکاف به حکم قانون است، زن ناشزه محسوب نمیشود. اما اداره حقوقی قوه قضاییه درنظریه 7/6442 مورخ 14/9/78 زن را محق دانسته که تا قبل از اخذ مهریه خود از ایفای کلیه وظایفی که در مقابل شوهر دارد اعم از تمکین عام وخاص خودداری نماید.

ناگفته نماند، قانونگذار حق حبس را فقط در جانب زن اعم از باکره یا ثیّبه شناخته است، بنابراین، مثلاً مرد نمیتواند  پرداخت مهر را منوط به تمکین زوجه نماید. اگر شوهر برای عدم پرداخت مهر، ادعای اعسار کند، نیز حق حبس زن را از بین نخواهد برد مگر به دلالت قرائن معلوم شود که پرداخت مؤجل مهریه مد نظر زوجین بوده است یا زوجه عالماً به عدم استطاعت زوج برای پرداخت نقدی مهریه با وی ازدواج نموده است.
در موردی که زوج، زوجه را بر نزدیکی اکراه نماید، نیز حق حبس زوجه ساقط نیست زیرا از مفهوم  مخالف ماده 1086 ق.م میتوان فهمید که اگر نزدیکی به اختیار خود زوجه نباشد مُسقِط  حق حبس زوجه نیست. به هر حال حق حبس، حکم شرعی (قاعده امری) نیست لذا زوجه میتواند از حق ضمن عقد ازدواج صرف نظر کرده یا شرط سقوط آنرا بنماید. اگر مهریه زوجه، حال باشد (یعنی مدت دار نباشد) و بعداً  تسقیط شود نیز تا زمانی که کل مهر پرداخت نشده، زن حق امتناع از تمکین را وفق اطلاق ماده 1085 ق. م دارد. این حق حبس منوط به این استک هحتی یک بارهم زوجه حاضر به انجام وظایف خاص خود نشده باشد. بنابراین وفق ماده 1086 ق.م «اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود، دیگر نمیتواند از حکم ماده قبل (ماده 1085 ق.م) استفاده کند، مع ذلک حقی که برای مطالبه دارد، ساقط نخواهد شد.» البته قانونگذار اشاره ای به اینکه این گروکشی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، ندارد. اعمال حق حبس زوجه ارتباطی با وضعیت زوج از نظر توانایی پرداخت ندارد. بنابر این چنانچه زوج از پرداخت مهر معسر باشد (یعنی توانایی پرداخت نداشته باشد) حق حبس زن محفوظ خواهد بود.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
نمایش همه
علاقه مندی ها ()